VIENTO MARERO DUO - Michaela Meca, Jiří Meca (flute + guitar)

Manželé Mecovi spolu hrají od roku 2009. Na VŠMU v Bratislavě studovali komorní hru u prof. Jozefa Zsapky. Členové dua celoročně studují skladby českých i zahraničních autorů z oblasti klasické i soudobé hudby včetně jazzu. Pravidelně koncertují jak v ČR, tak v zahraničí: Slovensko, Polsko, Litva, Německo, Itálie. Byli pozváni na hudební festivaly: Mezinárodní gitarový festival Modra (SK), Rýmařovský hudební festival, Kytarové dny Uničov, Brossmannův festival duchovní hudby, Vizovické zámecké léto Aloise Háby, Veselská ozvěna, koncerty v rámci KPH a další. V roce 2017 vydali debutové CD, nahrané v Českém rozhlase a vydané ve vydavatelství Stylton, obsahující originální skladby pro flétnu a kytaru.

Na mistrovských kurzech získali zkušenosti od umělců: Duo Zsapka, Alvaro Pierri, Mie Ogura + Atanas Ourkouzounov, Marcin Dylla, Marek Nosal, Alina Gruszka

Michaela Meca

Narozena v roce 1988 v Ostravě, kde navštěvovala Janáčkovu konzervatoř u MgA. Jiřího Bystroně. Působila zde v dechovém orchestru, který získal 1. místo na Concerto Bohemia, později s orchestrem hrála i jako sólistka. Na soutěži konzervatoří ČR získala 3. místo. U MgA. Bystroně pokračovala bakalářským studiem na Ostravské univerzitě v Ostravě. Zúčastnila se mistrovských kurzů u flétnistů např.: V. Kunt, C. Nováková, E. Haupt, P. Bernold. Byla vybrána na stáž v rámci Erasmu na Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden, kde ji vyučoval prof. Stephane Réty. Magisterské studium absolvovala na VŠMU v Bratislavě u prof. Dagmar Zsapkové. Nyní působí jako pedagog v ZUŠ Bruntál.

Jiří Meca

Narozen v roce 1990, pochází z Opavy, kde navštěvoval ZUŠ Václava Kálika u p.uč. Jarmily Bystroňové. V kytarovém i hudebním vývoji mu velmi pomohli tatínek Petr a dědeček Jiří, kteří jsou také pedagogy kytary. Absolvoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě pod vedením MgA. Ondřeje Gilliga. Získal 3. Místo v soutěži konzervatoří ČR, účastnil se finále mezinárodních soutěží v Kutné Hoře a v Dolném Kubíně. Také se zúčastnil různých festivalů a mistrovských kurzů pod vedením kytaristů: P. Steidl, M. Mysliveček, L. Kuropaczewski, B. Radojkovič, P. Pegoraro, J. Wagner, T. Offermann, A. Gruszka, M. Dylla, M. Wesely, M. Nagy, P. Saidl, H. Käppel, C. Marchione, P. Zalewski, A. Miolin, Z. Dukič, A. Mesirca, A. De Vitis, C. Cotsiolis, R. Smits. Bakalářské i magisterské studium absolvoval na VŠMU v Bratislavě u prof. Jozefa Zsapky, byl vybrán ke studiu v rámci Erasmu na Akademii Mzycznou im. Karola Szymanowskiego w Katowicach kde studoval u ad. dr. hab. Marka Nosala. Působí jako pedagog v ZUŠ Vladislava Vančury v Háji ve Slezsku a na konzervatoři v Opavě.

Recenze koncertů

HOOK - duben, Ostrava 2015

"...setkání u nás v knihovně bylo famózním zážitkem..."

www.masmedialne.info, Bratislava 2015

"...české duo je výborne zohraté, flautistka nádherne frázovala a interpretácii skutočne niet čo vytknúť..."

www.mojakultura.sk, Bratislava 2017

„...Krásne vyspievaná flauta s precíteným frázovaním a vynikajúco zladení muzikanti sa postarali o unikátny zážitok...“

Recenze CD

 www.elegantclassics.cz, 2018

„…Kytara Jiřího Mecy má bohatý zvuk a velkou paletu výrazových prostředků. Za ovládnutím dřeva a strun evidentně stojí hráč, který k tomuto profesnímu bodu mohl dospět pouze díky kombinaci výrazného talentu a vlastní kázně, která mu poskytla tvrdošíjnou zarputilost v nekonečném zápasu o vlastní sebezdokonalování se. Technika, rytmická perfekce a nezměrná dynamická škála hráčského projevu, to jsou hlavní dominanty tohoto hráče. Komplexní je též projev flétnistky Michaely Mecy a je hned nutno dodat, že jsem v její hře našel mnohem více emocí a života, než jako tomu bylo v případě výše zmíněné hobojistky. Hráčka prostřednictvím svého nástroje dýchá a snad i žije. Laťka je nastavena závratně vysoko, hra je virtuózní a plná ohně. Zvuk flétny je lahodný, čistý a průzračný, zkrocený, ale i nezkrotný zároveň….“

www.ostravan.cz, 2017

„…Interpretace Jiřího a Michaely Mecy je velmi vkusná, nejvíc zaujme skutečně vytříbenou souhrou a precizností, kterou duo prověřilo rozsáhlou koncertní činností…interpretace Sonatiny Mariii Castelnuovo Tedesca, jejíž španělské idiomy jsou vystiženy s bravurní tónovou artikulací a vhodnou hudební barvitostí…“

Sześć Strun Świata, nr. 12, 4/2017

„…Co od razu uderza słuchacza tej płyty, to wspaniała technika gry flecistki oraz niezwykle pięnkny dżwięk z długim z legato. Gitarzysta uzupelnia całość miękką grą, tworząc niezwykle harmonijne brzmienie...Gratuluję muzykom udanej debiutanckej płyty...“

(„…Co okamžitě zasáhne posluchače tohoto alba, je skvělá hudební technika a úžasně krásný zvuk s dlouhým legatem. Kytarista doplňuje celost s měkkou hrou a vytváří extrémně harmonický zvuk... Gratulujeme muzikantům úspěšného debutového alba…“)

 

Mr. and Mrs. Meca have been playing together since 2009. At the Academy of Performing Arts in Bratislava they studied chamber music under prof. Jozef Zsapka. The duo members study the compositions of Czech and foreign composers from the field of classical and contemporary music, including jazz. They perform regularly in the Czech Republic and abroad: Slovakia, Poland, Lithuania, Germany, Italy. They were invited to music festivals: Modra International Guitar Festival (SK), Rýmařov Music Festival, Uničov Guitar Days, Brossmann's Sacred Music Festival, Alois Hába Castle Summer Festival, Veselská Echo, concerts in KPH and others. In 2017 they released their debut CD, recorded on Czech Radio and released by Stylton Publishing, containing original compositions for flute and guitar.

At the master classes they gained experience from artists: Duo Zsapka, Alvaro Pierri, Mie Ogura + Atanas Ourkouzounov, Marcin Dylla, Marek Nosal, Alina Gruszka

Michaela Meca

Born in 1988 in Ostrava, where she attended Janáček Conservatory with MgA. Jiří Bystroň. With MgA. Bystroň she continued her bachelor studies at the University of Ostrava in Ostrava. Michaela attended master classes with flutists such as: V. Kunt, C. Novakova, E. Haupt, P. Bernold. She was selected for an internship at Erasmus at the Hochschule für Musik by Carl Maria von Weber Dresden, where she was taught by prof. Stephane Réty. Michaela graduated from the Academy of Performing Arts in Bratislava with prof. Dagmar Zsapka. Now she works as a teacher at the Art School Bruntál.

Jiří Meca

Born in 1990, he comes from Opava, where he attended the Music School of Václav Kálik at teacher Jarmila Bystroňová. His guitarplaying and music development was greatly helped by his father Petr and his grandfather Jiří, who are also guitar teachers. He graduated from the Janáček Conservatory in Ostrava under the leadership of MgA. Ondřej Gillig. He attended various festivals and master classes led by guitarists: P. Steidl, M. Myslivecek, L. Kuropaczewski, B. Radojkovic, P. Pegoraro, J. Wagner, T. Offermann, A. Gruszka, M. Dylla, M. Wesely, M. Nagy, P. Saidl, H. Kappel, C. Marchione, P. Zalewski, A. Miolin, Z. Dukic, A. Mesirca, A. De Vitis, C. Cotsiolis, R. Smits. He completed his bachelor's and master's studies at the Academy of Performing Arts in Bratislava under prof. Jozef Zsapka, was selected to study at the Erasmus Mzycznou Academy im. Karola Szymanowskiego w Katowicach where he studied at the ad. dr. hab. Mark Nosal. He works as a teacher at the Art School of Vladislav Vančura in Háj ve Slezsku and at the Conservatory in Opava.

www.vientomarero.cz

www.facebook.com/vientomarero

Concert reviews

HOOK - April, Ostrava 2015

"…meeting in our library was a wonderful experience..."

www.masmedialne.info, Bratislava 2015

"...the Czech duo is greatly played, the flutist was beautifully phrased and the interpretation really has nothing to reproach..."

www.mojakultura.sk, Bratislava 2017

"...Beautifully sung flute with sophisticated phrasing and excellent tuned musicians ensured a unique experience ..."

CD review

www.elegantclassics.cz, 2018

“… The guitar of Jiří Meca has a rich sound and a great variety of means of expression. The control of wood and strings is evidently a player who could only reach this career point through a combination of strong talent and his own discipline, which gave him a stubborn stubbornness in an endless struggle for self-improvement. Technique, rhythmic perfection and immense dynamic range of player expression are the main dominants of this player. The flutist Michaela Meca's speech is also complex, and it should be added that I found much more emotion and life in her play than I did in the above oboe. Through her instrument, the player breathes and perhaps lives. The bar is set dizzyingly high, the game is virtuoso and full of fire. The sound of the flute is delicious, pure and clear, tamed, but also untamed at the same time. ”

www.ostravan.cz, 2017

"… The interpretation of Jiří and Michaela Meca is very tasteful, most interesting for its truly interplay and precision, which the duo has proven through its extensive concert activities…“

Sześć Strun Świata, nr. 12, 4/2017

„…Co od razu uderza słuchacza tej płyty, to wspaniała technika gry flecistki oraz niezwykle pięnkny dżwięk z długim z legato. Gitarzysta uzupelnia całość miękką grą, tworząc niezwykle harmonijne brzmienie...Gratuluję muzykom udanej debiutanckej płyty...“

("… What immediately hits the listeners of this album is great music technique and amazingly beautiful sound with a long legate. The guitarist completes the whole with soft play and creates an extremely harmonious sound ... Congratulations to the successful debut album…")